چهاردهمین کنفرانس ارزیابی و تضمین کیفیت در نظام های دانشگاهی- سخنرانان کلیدی
سخنرانان کلیدی

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1399/7/4 | 
نشانی مطلب در وبگاه چهاردهمین کنفرانس ارزیابی و تضمین کیفیت در نظام های دانشگاهی:
http://qaus.khu.ac.ir/find.php?item=1.93.35.fa
برگشت به اصل مطلب