چهاردهمین کنفرانس ارزیابی و تضمین کیفیت در نظام های دانشگاهی- تاریخ‌های مهم
تاریخ‌های مهم

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1398/10/28 | 
دریافت نسخه نهایی مقاله‌ها تا ۱۳۹۹/۰۶/۳۱
ارزیابی و اعلام نتایج داوری تا ۱۳۹۹/۰۷/۱۵
نام نویسی بدون تأخیر تا ۱۳۹۹/۰۷/۲۰
نام نویسی با تأخیر تا ۱۳۹۹/۰۸/۰۱
زمان برگزاری کنفرانس ۲۰ و ۲۱  آبان ماه ۱۳۹۹
نشانی مطلب در وبگاه چهاردهمین کنفرانس ارزیابی و تضمین کیفیت در نظام های دانشگاهی:
http://qaus.khu.ac.ir/find.php?item=1.91.32.fa
برگشت به اصل مطلب