چهاردهمین کنفرانس ارزیابی و تضمین کیفیت در نظام های دانشگاهی- راهنمای نگارش مقاله
راهنمای نگارش مقاله

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1398/9/19 | 
AWT IMAGE

راهنمای نگارش مقالات چهاردهمین کنفرانس ارزیابی و تضمین کیفیت در نظام های دانشگاهی 
راهنمای نگارش مقالات کنفرانس (فرمت مقالات)، از طریق لینک‌ زیر قابل دریافت است:

  راهنمای نگارش مقاله    

نشانی مطلب در وبگاه چهاردهمین کنفرانس ارزیابی و تضمین کیفیت در نظام های دانشگاهی:
http://qaus.khu.ac.ir/find.php?item=1.67.22.fa
برگشت به اصل مطلب