چهاردهمین کنفرانس ارزیابی و تضمین کیفیت در نظام های دانشگاهی- حامیان
حامیان کنفرانس

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1398/10/17 | 
نشانی مطلب در وبگاه چهاردهمین کنفرانس ارزیابی و تضمین کیفیت در نظام های دانشگاهی:
http://qaus.khu.ac.ir/find.php?item=1.62.24.fa
برگشت به اصل مطلب