چهاردهمین کنفرانس ارزیابی و تضمین کیفیت در نظام های دانشگاهی- اخبار کنفرانس
پوستر

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1398/9/18 | 


نشانی مطلب در وبگاه چهاردهمین کنفرانس ارزیابی و تضمین کیفیت در نظام های دانشگاهی:
http://qaus.khu.ac.ir/find.php?item=1.55.21.fa
برگشت به اصل مطلب