چهاردهمین کنفرانس ارزیابی و تضمین کیفیت در نظام های دانشگاهی- نشان‌واره کنفرانس
نشان‌واره کنفرانس

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1398/8/28 | 
نشانی مطلب در وبگاه چهاردهمین کنفرانس ارزیابی و تضمین کیفیت در نظام های دانشگاهی:
http://qaus.khu.ac.ir/find.php?item=1.54.14.fa
برگشت به اصل مطلب