چهاردهمین کنفرانس ارزیابی و تضمین کیفیت در نظام های دانشگاهی- محورهای تخصصی
محورهای تخصصی کنفرانس

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1398/8/28 | 
محورهای اصلی کنفرانس:
  • اشتغال‌پذیری دانش آموختگان و شاخص‌‌های آن
  • کیفیت دانشگاه و کار‌آفرینی
  • بازار کار دانش آموختگان در ایران
  • روش‌های ردیابی وضعیت اشتغال دانش آموختگان
  • روش‌های ارتباط دانشگاه‌ها با کارفرما‌یان
  • چگونگی توسعه مهارتهای حرفه‌‌ای و فردی در میان دانشجویان
  • ویژگی‌‌های برنامه‌‌های درسی سازگار با نیازهای شغلی کار‌فرمایان
  • مسئولیت پذیری و پاسخگویی دانشگاه‌ها در برابر اشتغال دانش آموختگان
  • آموزش عالی، کسب و کار الکترونیکی و  اشتغال
  • کیفیت گروه‌‌های آموزشی و مهارت‌‌های اشتغال پذیری دانشجویان
نشانی مطلب در وبگاه چهاردهمین کنفرانس ارزیابی و تضمین کیفیت در نظام های دانشگاهی:
http://qaus.khu.ac.ir/find.php?item=1.53.13.fa
برگشت به اصل مطلب