چهاردهمین کنفرانس ارزیابی و تضمین کیفیت در نظام های دانشگاهی- اهداف
اهداف

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1398/10/17 | 
ایجاد محیطی برای عرضه یافته‌های پژوهشی متخصصان در حوزه کیفیت نظام‌های دانشگاهی
پدید آوردن محیطی برای تعامل میان صاحب‌نظران و تضارب‌آرای پژوهشگران
ارتقای سطح دانش، بینش و فرهنگ علمی در حوزه کیفیت نظام‌های دانشگاهی
شناسایی مسائل پژوهشی و ایجاد محیطی هم‌افزا برای حل آنها
ارزیابی سیاست‌ها و برنامه‌های اجرایی کار آفرینی در سطح ملّی
نشانی مطلب در وبگاه چهاردهمین کنفرانس ارزیابی و تضمین کیفیت در نظام های دانشگاهی:
http://qaus.khu.ac.ir/find.php?item=1.51.27.fa
برگشت به اصل مطلب